نایلون دورنگ

تولید کننده نایلون دورنگ

تولید کننده نایلون دورنگ

تولید نایلون دورنگ به این شکل است که یک طرف از نایلون شفاف وطرف دیگری رنگی به رنک دلخواه مشتری میباشد
این نوع نایلون صنعت جدیدی را در بسته بندی به خود اختصاص داده است.

تولید کننده نایلون دورنگ

تولید کننده نایلون دورنگ

مزیت این نوع نایلون اختصاصی نمودن بسته بندی وجلوگیری از بسته بندی تقلبی است .

نایلون بسته بندی مرغ ، نایلون قطعات خودرو