نوشته‌ها

کیسه نایلون شیرینگ

کیسه نایلون شیرینگ

کیسه نایلون شیرینگ برای محصولات استفاده می شود که نیازی به کارتن نخواهند داشت وخود نایلون شیرینگ همانند کیسه محصول را در بر بگیرد.

کیسه نایلون شیرینگ

کیسه نایلون شیرینگ